fbpx

Avec Marjan vuokravälineiden ja retkien varaus- ja peruutusehdot

1. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Avec Marjan vuokrauspalvelun ja retkien sekä kurssien (jäljempänä ”Vuokraamo” ja vuokraajan/vuokralleottajan (myöhemmin ”Asiakas”) välisessä sopimussuhteessa. Vuokrauksen kohteena näissä ehdoissa on ”Kalusto”, joka sisältää koko Avec Marjan vuokraamon vuokrattavan kaluston, välineet ja varusteet.

Asiakkaan ollessa Yritys tai yhteisö, varauksen tekevällä henkilöllä on oltava oikeus sitoutua edustamansa yrityksen tai yhteisön nimissä sopimussuhteeseen. Mikäli oikeus tämän sopimuksen hyväksymiseen puuttuu tai yritys/yhteisö kiistää vastuunsa muulla perusteella, pidetään varauksen tehnyttä henkilöä henkilökohtaisesti vastuussa tästä sopimuksesta ja sen hyväksymisestä Asiakkaan roolissa.

2. Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa siitä hetkestä, kun kalusto on etukäteen sovittu noudettavaksi tai kun vuokra-aika verkkokaupan tilauksen mukaan alkaa. Vuokra-aika päättyy, kun Asiakas palauttaa kaluston takaisin Vuokraamolle. Asiakkaan tulee noudattaa tilauksen ehtoja kaluston palauttamisessa.

3. Vuokran sekä retkien ja kurssien hinta ja maksaminen

Vuokran suuruus ja retkien hinnat ovat hinnaston mukaiset, ellei toisin ole sovittu. Vuokra ja retket sekä kurssit maksetaan aina etukäteen ennen kaluston luovutusta tai retkeä/kurssia.

4. Vuokrauksen kohde ja retkien/kurssien sisältö

Vuokrauksen kohteena on Vuokraamon ja Asiakkaan sopima kalusto tuotekuvauksessa mainittujen varusteiden kera. Asiakkaan tulee kaluston vastaanoton yhteydessä tarkistaa kaluston ja varusteiden määrä, laatu ja kunto. Mikäli kalustossa ilmenee huomautettavaa, tulee Asiakkaan ilmoittaa tästä Vuokraamolle välittömästi.

Retkien ja kurssien sisältö kerrotaan tuotekuvauksessa.

5. Kaluston luovuttaminen

Vuokrattava kalusto luovutetaan Avec Marjan vuokraamosta. Mikäli muunlaisesta luovutustavasta on sovittu etukäteen, vastaa Asiakas tästä koituvista ylimääräisistä kuluista Vuokraamolle, mikäli muuta ei ole sovittu.

6. Kaluston käyttö

Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan!

– Asiakas on velvollinen huolehtimaan vuokraamastaan kalustosta ja noudattamaan vuokratun kaluston käytössä huolellisuutta.

– Asiakas sitoutuu käyttämään vuokrattavaa kalustoa ainoastaan kalustolle tarkoitetulla tavalla ja vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, vuokrausehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa.

-Asiakkaan tulee tutustua kaluston turva- ja käyttöohjeeseen ja sitoutua tekemään turvallisuustarkastus vuokra-aikana

– Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta.

– Asiakkaan tulee puhdistaa kalusto ja palauttaa se samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa

– Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista kalustossa ilmenevistä vioista vuokraamolle välittömästi.

7. Omistus-, hallinta- ja korvausvastuu

Asiakkaalla on täysi korvausvastuu kaikesta vuokratusta kalustosta. Vahinko-, katoamis- ja rikkoutumistilanteissa Asiakkaalta veloitetaan täydet kulut, jotka syntyvät vuokrattavan kaluston palauttamisesta vuokrausta edeltävään käyttökuntoon. Vuokraamolla on oikeus periä mahdolliset kaluston puhdistus- ja kunnostuskulut Asiakkaalta erikseen. Mikäli vuokrattua kalustoa ei pystytä palauttamaan takaisin käyttökuntoon, on Asiakas velvollinen maksamaan Vuokraamolle kaluston täyden uushankintahinnan.

-Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja/tai puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset.

Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä vuokraamolle, mikäli kaluston palautus viivästyy. Vuokraamolla on oikeus periä ylimenevältä ajalta korotettu vuokra, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.

8. Vuokraamon vastuu

Vuokraamo vastaa kaluston normaalista kulumisesta ja siitä aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokraamo vastaa siitä, että vuokrattava kalusto on hyväkuntoista ja vastaa tuotekuvauksia. Vuokraamo ei vastaa vuokrausaikana kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

9. Vakuutukset

Vuokrattava kalusto ei ole Vuokraamon puolesta vakuutettu, ellei näin ole erikseen sovittu. Asiakas vastaa tarvittaessa vuokrattavan kaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta.

Retkillä asiakkaalla tulee olla oma tapaturmavakuutus. Avec Marjalla on vastuuvakuutus.

10. Peruutusehdot

Välinevuokraus

– kun varauksen alkamiseen on aikaa yli 7 vrk, peritään varauksesta toimituskulut. Toimituskulujen suuruus on 10 % tilauksen hinnasta.
– kun varauksen alkamiseen on aikaa yli 3 vuorokautta ja enintään 7 vrk, peritään 25 % hinnasta.
– kun varauksen alkamiseen on aikaa 1-3 vrk, peritään 50 % hinnasta
– kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 24 tuntia, peritään koko hinta

Retket ja kurssit

samat kuin edellä ellei toisin ilmoiteta.

11. Vuokrasopimuksen siirtäminen

Kaluston omistus säilyy koko vuokrausajan Vuokraamolla. Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä tai vuokrata edelleen Vuokraamosta vuokrattua kalustoa. Asiakas ei saa viedä vuokrattua kalustoa Suomen rajojen ulkopuolelle ilman, että tästä on yhteisesti sovittu tilauksen yhteydessä.

12. Ylivoimainen este ja lisäehdot

Vuokraamo ei ole velvollinen täyttämään sopimuksen ehtoja, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota ei pystytä kohtuudella ratkaisemaan. Vuokraamo ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutuneita vahinkoja tai kuluja.

Vuokraamo ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Vuokraamo ei missään tilanteessa vastaa Vuokraamon kaluston aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä vahingosta tai tulon menetyksestä Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille. Vuokraamon korvausvastuu rajoittuu korkeintaan vuokrauksen kokonaissummaan. Vuokraamo ei vastaa Vuokraamosta riippumattomista tuotevirheistä tai kaluston rikkoontumisesta vuokrauksen aikana.

13. Sopimuksen purkuoikeus

Mikäli Asiakas ei täytä näissä sopimusehdoissa mainittuja velvoitteita tai esimerkiksi laiminlyö vuokrattavan kaluston hoitovelvollisuuden, Vuokraamo oikeutettu purkamaan sopimuksen kesken sopimuskauden. Vuokraamolla on tällöin oikeus hakea sille kuuluva kalusto takaisin Asiakkaalta. Asiakas vastaa kaikista tästä syntyvistä palautuskuluista. Sopimuksen purkutilanteessa Vuokraamo ei ole velvollinen palauttamaan maksettuja vuokria takaisin Asiakkaalle.

14. Erimielisyydet ja riitaisuudet

Erimielisyydet pyritään aina ensin ratkaisemaan Vuokraamon ja Asiakkaan kahden keskisissä neuvotteluissa. Mikäli sopuun ei päästä kaikki vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Vuokraamon kotipaikan alioikeudessa.

Kiitos, kun kerrot palveluistani kavereillesi!